Všeobecné obchodné podmienky

VALIN s.r.o.

I. Základné ustanovenia


Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť VALIN s.r.o., IČO: 36 440 884, DIČ: SK2022141506, so sídlom: Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 17281/L, ako predávajúci (ďalej ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť podnikateľom alebo spotrebiteľom (ďalej ako „kupujúci“).
Kontakty: valin@valin.sk, daniela.kypusova@valin.sk
Zákaznícka linka: 0915 891 083
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí dokument „Reklamačný poriadok“ a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.


II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy


 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke www.valin.sk, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaili kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 •  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2. Dodanie predmetu kúpy


 • Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 •  Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.
 • Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 • Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
 • Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – spotrebiteľovi až momentom, keď mu vec odovzdá dopravca.
 • Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
 • Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.


III. Bezpečnosť a ochrana informácií

 • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms), a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu spoločnosti VALIN s.r.o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina.
 •  Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že predávajúceho kontaktuje prostredníctvom mailu valin@valin.sk.
  • V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 • Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ pričom je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.


IV. Prevádzková doba

 •  Prevádzková doba:
  Kamenná predajňa v Žiline (Pri Celulózke 1376) – Po – Pia: 8,00 – 16,00hod.
  Obchodný sklad v Žiline (Pri Celulózke 1376) – Po – Pia: 7,00 – 15,00hod.
 •  V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.


V. Ceny

 •  Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby spôsobu dopravy kupujúcim.
 • Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 • Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja.

VI. Objednávanie

 • Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 • Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

– osobne v prevádzke predávajúceho
– elektronicky cez internetový e-shop na stránke – www.valin.sk

 • Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

VII. Odstúpenie od zmluvy


1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
 • V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 • Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.
 • Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
  Valin, s.r.o.
  Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina
 • Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s § 10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 • Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 • Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 • Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
 • V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 • Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 • Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou

VIII. Platobné podmienky

 • •Prehľad možných spôsobov platieb a ich ceny:

a) platba v hotovosti do 1.600 EUR pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste 0,00 EUR
b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca) 1,20 EUR
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 • Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.


IX. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania
 • Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke v rámci Slovenskej Republiky.
 • V prípade objednávky katalógového tovaru (v nie neobvyklom množstve) prijatej v pracovných dňoch od 7.00 hod do 12.00 hod je dodanie možné v priebehu nasledujúcich 3 pracovných dní. V prípade objednávky prijatej v pracovných dňoch po 12.00 hod je dodanie tovaru možné do 4 pracovných dní
 • V prípade objednávky nekatalógového tovaru, alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude dátum dodania tovaru určený po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.
 •  Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.
 •  Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  a) osobný odber na výdajnom mieste 0,00 EUR – tovar je potrebné vyzdvihnúť do 5 pracovných dní
  b) zasielanie kuriérom 4,20 EUR
 • V prípade, ak je hodnota objednaného tovaru v okrese Žilina vyššia ako 100 EUR bez DPH znáša náklady na doručenie tovaru predávajúci. Náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci aj v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky v okrese Žilina bola vyššia ako 100 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.
 • V prípade, ak je hodnota objednaného tovaru vyššia ako 800 EUR bez DPH znáša náklady na doručenie tovaru predávajúci. Náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci aj v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 800 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.
2. Ostatné podmienky
 •  V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom bankového prevodu alebo on–line platobnou kartou, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.
 • Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu valin@valin.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 • V prípade reklamácie tovaru musí kupujúci postupovať podľa „Reklamačného poriadku“.

X. Záverečné ustanovenia

 •  Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia . Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.