Všeobecné pravidlá súťaží VALIN.sk usporadúvaných na sociálnych sieťach Facebook a Instagram


I. Základné ustanovenia


1. Zmyslom tohto dokumentu je úprava a ustanovenie všeobecných pravidiel súťaží organizovaných www.valin.sk na sociálnej sieti www.facebook.com (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne ustanovuje pravidlá uverejnenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať na www.facebook.com a www.instagram.com
2. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť je spoločnosť VALIN s.r.o., sídlo: Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina; IČO: 36440884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina ,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1728/L (ďalej len „VALIN.sk“).
3. Účelom reklamnej a propagačnej Súťaže je zvýšiť u širokej verejnosti záujem o produkty a služby internetového obchodu www.valin.sk.

4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom riadená, sponzorovaná alebo v tomto zmysle inak spojená so sociálnymi sieťami www.facebook.com (ďalej ako „Facebook“) a www.instagram.com (ďalej ako „Instagram“), (ďalej spolu ako „Sociálne siete“). Informácie poskytnuté v rámci Súťaže poskytuje účastník Súťaže výhradne Organizátorovi a nie Sociálnym sieťam. Zároveň všetky otázky, komentáre a sťažnosti týkajúce sa Súťaže musia účastníci Súťaže smerovať Organizátorovi v súlade s týmto Štatútom.

II. Termín a miesto konania súťaže

 1.  Súťaž sa uskutoční v rámci účtu organizátora na sociálnych sieťach v čase a na území uvedenom v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
 2.  Organizátor si vyhradzuje právo pozastaviť, skrátiť, rozšíriť alebo ukončiť Súťaž kedykoľvek, alebo zmeniť pravidlá bez udania dôvodu a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia revidovaných pravidiel na mieste, ktoré je k dispozícii všetkým účastníkom Súťaže (najmä, nie však výlučne na sociálnych sieťach www.facebook.com a www.instagram.com


III. Podmienky účasti súťaže

 1.  Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republike spĺňajúca prípadne ďalšie podmienky uvedené v informácii o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.
 3.  Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.


IV. Podmienky výhry

 1. Podmienky výhry a pravidlá, podľa ktorých bude určené poradie výhercov, sú uvedené v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
 2. V informáciách o súťaži je ďalej opísaná aj samotná výhra. Odovzdanie výhry výhercovi bude zaistené najmä prostredníctvom tretej strany zaisťujúcej doručovateľskej služby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak.


V. Spracovanie osobných údajov

 1. Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnej realizácii súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté na realizáciu súťaže.
 2. Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy valin@valin.sk alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 3. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 4. https://www.valin.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov


VI. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami.
 2.  V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná.
 3.  Všetky právne vzťahy a prípadné súdne spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Súťažou medzi Organizátorom a Účastníkom, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a budú riešené miestne a vecne príslušnými súdmi; toto ustanovenie
 4. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vr. predčasného ukončenia súťaže alebo o zmene pravidiel v období trvania súťaže. V prípade sťažností týkajúcich sa priebehu súťaže sa na nás, prosím, obráťte na e-mailovej adrese valin@valin.sk
 6.  Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
 7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.
 8. Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.